martes, 8 de enero de 2013

Declaració del Cicloturista


                                                         Nº DE DORSAL:DECLARACIÓ DEL CICLOTURISTA PARTICIPANT A LA
2ª MARXA CICLOTURISTA PORTS DEL MARESME

El sotasignant ________________________________________________ amb DNI/Passaport nº______________ participa el dia 03 de Març de 2013 a la 2ª Marxa Cicloturista Ports del Maresme declara:

1- Que conec el contingut del reglament de la marxa disponible a la web de l’organitzador i que l’accepto en la seva totalitat.

2- Que estic assabentat de que la 2ª Marxa Cicloturista Ports del Maresme és una marxa cicloturista on s’exclou la competició.

3- Que la marxa transita per vies públiques obertes al trànsit.

4- Que accepto els riscos inherents que comporta dita marxa oberta al trànsit.

5- Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

6- Que eximeixo a l’organitzador, Club Ciclista MuntBikes, al seu president, a la seva junta directiva, a la Federació Catalana de Ciclisme, i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de la marxa de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.

7- Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació en aquesta marxa cicloturista, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per la participació en aquesta marxa.

8- Que declaro conèixer els riscos propis de la participació en aquesta marxa, com són:

· Existència de tot tipus de vehicles aliens a l’organització circulant al llarg del recorregut de la marxa.

· Que aquests vehicles circulen entre els ciclistes com usuaris normals de les vies.

· Que accepto i conec que em trobaré amb tot tipus de vehicles circulant en ambdós sentits de la marxa.

· Que accepto i conec que existeixen cruïlles no regulades per l’organització de la marxa a les que poden incorporar-se tota mena de vehicles.

· Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució.

· Que existeixen descensos perllongats amb revolts en els que hauré de moderar la velocitat per tal d’evitar danys propis i/o aliens.

· Que existeixen trams en els que l’estat de les carreteres no té les condicions de seguretat adients i exclouré a l’organització de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a la mala conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures viàries.

· Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme, assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a qualsevol participant de la marxa, excloent a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests accidents.

· Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a la marxa, assumint personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.

NOM I SIGNATURA DEL PARTICIPANT:

*Clickant en l'imatge inferior podràs visualitzar i imprimir-ho per signar:

No hay comentarios:

Publicar un comentario